ดนตรีไทย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สังกัดสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำนักเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกสถานที่ โดยการนำดนตรีไทยของโรงเรียนทำการแสดงในงานประเพณี งานบุญ และงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานทอดกฐิน งานพิธีการศาสนาต่าง ๆ