สพม.34 ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 และคณะ ได้ออกนิเทศติดตามการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ สพม.34 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 7 โรง ได้แก่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

คณะสพม.34 ได้เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด 734 คน มีนายวิทยา พัฒนะเมตตา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. ในการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการนำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดอยเต่าและพื้นที่ใกล้เคียง และได้กำหนดกิจกรรมและครูที่ปรึกษากิจกรรม ตลอดจนมีวิทยากรพิเศษ ซึ่งกิจกรรมนี้การดำเนินงานมีทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมด้านคุณลักษณะและสุนทรี กิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมสมรรถนะทางกาย

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด 1,011 คน และเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ได้ดำเนินงานในรูปแบบของกิจกรรมทวิศึกษา โดยร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมด้านเสริมทักษะอาชีพ ในช่วงเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน นักเรียนจะเลือกการฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การอ๊อกเชื่อม การก่อสร้าง การทำขนม การเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีครูของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กำกับดูแลการดำเนินงาน

ในส่วนของ สพม.34 ได้ดำเนินการนิเทศติดตามใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. ความพร้อมของโรงเรียน
 2. การดำเนินงาน
 3. หน่วยงานที่สนับสนุนในการทำกิจกรรม

จากผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พบว่า

 1. ด้านความพร้อมในการจัดกิจกรรม ทุกโรงเรียนนำร่องได้มีการปรับตารางเรียนให้นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ช่วงเวลา 14.30 น. – 16.00 น. โดยได้ร่วมทำเอกสารสมุดคู่มือในการดำเนินกิจกรรม มีครูที่ปรึกษาและมีการเรียกประธาน รองประธาน คณะกรรมการและเลขานุการของกิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่ สพฐ. เสนอแนะและมีกิจกรรมตามความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียน
 2. ด้านการดำเนินงาน พบว่า นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดและแต่ละกิจกรรมมีครูที่ปรึกษากิจกรรมและมีวิทยากรท้องถิ่น ร่วมดำเนินงานกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการมีทั้ง 4 ด้าน คือด้านเสริมทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาพาเพลิน หมากรุก เกมซูโดกุ กิจกรรมด้านคุณลักษณะและสุนทรี ได้แก่ ดนตรีพื้นเมือง การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง นาฏศิลป์ กิจกรรมด้านทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำขนมไทย การเลี้ยงไก่ การทำพืชผักสวนครัว ธนาคารขยะ กิจกรรมเสริมสมรรถนะทางกาย ได้แก่ มวยไทย ปิงปอง ตะกร้อ เป็นต้น
 3. ด้านการประเมินนักเรียน พบว่า นักเรียนตื่นเต้น ตื่นตัว มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม
 4. ด้านการประเมินครู พบว่า ครูมีความพร้อม และร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างมีความสุข ผู้บริหารโรงเรียนมีความมั่นใจในความสำเร็จและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น
 5. ด้านผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน
  SONY DSC
  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC

  SONY DSC