ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายฯ

page

23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต1 และนายชนม์ พานิชชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การดำเนินงานของ (CLUSTER) พร้อมทั้งรับทราบแนวทางและรับฟังข้อเสนอในที่ประชุมโดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานแนวทางการประขุมมีดังนี้
1.แนวทางการบริหารงานบุคคลภายใต้รูปแบบ CLUSTER
2.แนวทางการพัฒนาหลักสูตร/ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนโยบายการเรียนตกซำชั้น
3.นโยบายประชารัฐ
4.การติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการประจำปี2560
5.การเสริมสร้างวินัยให้เป็นรูปธรรม
6.การดำเนินการของโรงเรียนพระราชดำริ