ประชุมผู้บริหาร และครูวิชาการ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 26 พฤษภาคม 2559

การขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2559 9005สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

26 พฤษภาคม 2559

นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ