“เวตวันวิทยา” สพป.อบ.5 กับ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

“โรงเรียนเวตวันวิทยา”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน  ดร.สมพงษ์  ทับทิมหิน  หร้อมด้วยทีมบริหาร  คุณครู/บุคลากรผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ที่รองรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลายลักษณะ  การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นไปเพื่อทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและกล่อมเกลาพฤติกรรมของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ของโรงเรียนเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุม 4H  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  หัตถกรรมนำสมาธิ  ฟุตซอล  หมากรุก  อาหารคาวหวาน  ดนตรีนาฏศิลป์  กิจกรรมเสริมสวย ฯลฯ  และที่โดดเด่นเป็นที่ภาคภูมิใจและนำมาซึ่งรางวัลการันตีการปลูกฝังพฤติกรรมและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนคือ  “ขยะสร้างความดี”  ที่นอกจากจะจัดการในระดับโรงเรียนแล้ว  ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงที่บ้าน และ ชุมชนสังคมแวดล้อม…เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ  สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง  เวตวันวิทยาจึงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเข9พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18