เร่งขับเคลื่อนนโยบาย

43206 S__15556624 S__15556625 S__15556627 S__15556628 S__15556631 S__15556632 S__29777994 S__29777995 S__29777996

นางสาววัชรี เหล่มตระกูล และ นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมอ่านพยัญชนะที่มีเสียงเหมือนกัน   และกิจกรรมการเรียนรู้พืชสมุนไพร “พืชดับกลิ่น” เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน