การทำแหนมเห็ด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ S__21471238 S__21471240 S__21471243 S__21471245 S__21471246 S__21471247

การทำแหนมเห็ด hand head&heart ของนักเรียนโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต ๑ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง