นิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

นางสาววัชรี  เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านปงสนุก จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙2943 2945 2958 2960 2981