สนุกกับศิลปะ โรงเรียนบ้านโคกระกา

13318

นักเรียนชั้นประถมศุึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกระกา อ.เมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ) โดยคุณครูหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ ครูผู้สอนได้บูรณาการศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร  นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาอื่นๆ เช่น อาเซียน ไปในขณะเดียวกัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน