หล่ายฝายแก้วกับคณิตคิดสนุก!!

โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว อ.ปง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมคณิตคิดสนุกพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindest) ของนักเรียนชั้น ป.4 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน จัดกิจกรรมในช่วงเวลา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน มีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ มีวินัย มีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นทำงานเป็นกลุ่มได้..ผลการจัดกิจกรรมร้อยละ 80 สามารถคิดได้ถูกต้องตามกำหนดเวลา

…จุดมุ่งหมายการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือสมอง ที่จะต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดตามหลักการการพัฒนาสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย 2) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) หรือหัวใจ ที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความเป็นชาติไทย รักสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่ ฝึกให้มีทัศนคติที่ถูกที่ควร 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือมือ ก็คือการฝึกให้มีทักษะจากการปฏิบัติ


Head – Heart – Hand

(นางประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน-ภาพ/นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2 -ข่าว)

หล่ายฝายแก้ว 59_9953 หล่ายฝายแก้ว 59_3569 หล่ายฝายแก้ว 59_4972 หล่ายฝายแก้ว 59_9625