การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนกระบุรีวิทยา


       โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน


8


6


5


3


2


1


7


4