ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดดอนตาล ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เรื่องกล้วย ๆ”

โรงเรียนวัดดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อเรื่อง “กล้วย ๆ” โดยกิจกรรมจะครอบคลุมทั้ง 4 H โดยเฉพาะ Head & Hand เช่น กิจกรรม Sing banana song กิจกรรม fun with vocabulary (Part of banana tree) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการพับกระทงใส่ขนมแบบต่าง ๆ กิจกรรมระดมความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นกล้วย เป็นต้น <ภาพข่าวโดย ผอ.พรรณี กุลรัตน์>