โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : นาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “นาฏศิลป์” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนรู้พื้นฐานในเรื่องของนาฏศิลป์  จากนั้นเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์ ตามด้วยเพลงรำ ซึ่งคุณครูผู้สอนจะฝึกเด็กๆให้เกิดความชำนาญ จนท้านสุดเด็กๆสามารถคิดท่ารำประกอบเพลงเองได้ กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้พัฒนาคุณลักษณะ Head/Hand รวมทั้ง Heart อีกด้วย

ภาพ : คุณครูนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

เรื่อง : ศน.วราภรณ์  เนาวราช

abs01

abs02

abs03

abs04