“ช่างคอมพ์ตัวน้อย” มีที่ทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2

***โรงเรียนบ้านทุ่งแต อ.ปง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ช่างคอมตัวน้อยให้แก่นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ได้แก่ การซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักเรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ (hardware) จริงของคอมพิวเตอร์ PC วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่า,ประโยชน์,รักและห่วงแหนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและของตนเอง

***จากการวัดและประเมินผลนักเรียนมีความสนใจมากที่จะเพิ่มเวลารู้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (hardware)ของคอมพิวเตอร์ PC แต่ละชิ้นมีลักษณะอย่างไร, ทำงานอย่างไร,  ทำความสะอาดด้วยวิธีไหน และนำประกอบเข้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

***กิจกรรม ”ช่างคอมตัวน้อย” เป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ(Hand)  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแตเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

(ภาพ-นางสาวจินตรา สนั่นป่า / ข่าว-นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)

บ้านทุ่งแต_711 บ้านทุ่งแต_1835 บ้านทุ่งแต_6797บ้านทุ่งแต_6612