การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559

ดร.สายัณห์  ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  จำนวน 146 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในกิจกรรมมีการทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ระบบพี่เลี้ยงผลการดำเนินงาน

13310606_1039084892836124_8145215400965623190_n

13263750_1039086516169295_191068156116632058_n

13325672_1039087009502579_1524391765943270092_n