Cluster4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือ ผู้แทน จาก สพป.นครปฐม เขต 1,2 สพป.ราชบุรี เขต 1,2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,2,3 สพม. เขต 8,9 รวม 13 เขตพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ประธานได้แจ้งให้ทราบว่า สพฐ.ได้จัดทำเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแสดงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเอง และเพื่อให้การรับทราบนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข่าวที่จะขึ้นในเว็บไซต์ http://mcmk.obec.go.th/ นี้ ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งโครงการนี้เน้นการบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของแต่โรงเรียน แต่ละเขต ซึ่งไม่เหมือนกัน เป็นข่าวที่แต่ละ Cluster ต้องนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขอให้ทุกเขตทำความเข้าใจในการส่งข่าวและนำกลับไปปฏิบัติพร้อมนำเสนอกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

นวเนตร ยอดอุดม : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 : ข่าว/ภาพ
สุกัญญา พลนิกร : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 : ภาพ