สพป.ตราด พัฒนาครู!! เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รับเปิดเทอม

 

สพป.ตราด จัดประชุมปฏิบัติการโรงเรียนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเติม จำนวน ๔๕ โรงเรียน ที่กำลังจะเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 นี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้ง ๔ H ได้แก่ Head Hand Hart และ Health โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ ๑ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคามทะเล