สพม.42 ต้อนรับ สตผ. เข้ามาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามจาก สพฐ. นำโดยดร. ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.นริศว์ ปรารมภ์ ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินฯ สตผ. นางศิริพร สาดยศ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยมี นายปรีชา  นาคจำรูญ รอง ผอ. สพม.42 ศึกษานิเทศก์ สมาร์ทเทนเนอร์ ร่วมรับการประเมินและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา และโรงเรียนทุ่งโพพิทยา จ.อุทัยธานี