พัทลุง 1 ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผอ.เขตฯกำชับทำพร้อม ๆ กันไม่ต้องรอทำเป็นรุ่น ๆ

พัทลุง 1 ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ผอ.เขตฯ กำชับ ให้ทำพร้อม ๆ กัน ไม่ต้องรอเป็นรุ่น ๆ

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง    ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ” พร้อมกล่าวฝากให้ทุกโรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ในภาคเรียนการศึกษาที่ 1 โดยไม่ต้องรอเป็นรุ่น ๆ  โดยให้ Smart Trainer ครูวิชาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและโรงเรียนนำร่องช่วยกันดูแล

  • นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า จากการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
    มีการจัดกิจกรรม ๔H ด้านกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้น้อยกว่าด้านอื่นๆ และโรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรม ๔H โดยเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ๔H ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนของโรงเรียนทุกโรง จึงได้จัดโครงการขึ้นมาโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  และผลที่เกิดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครูและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างสมดุลทั้ง ๔