อบรมขยายผลโรงเรียนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จุดประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้โรงเรียนในสังกัดลดเวลาเรียนภาควิชาการ โดยให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 14.30 น.หลังจากนั้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตามความถนัด ความชอบ โดยให้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริยศึกษา ด้านหัตศึกษาและด้านพลศึกษา และให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนนำร่องตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 35 โรงเรียนและผลจากการดำเนินงานตามโครงการปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขยายผลโครงการโดยให้เขตพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายขยายผลทั้งสิ้น 105 โรงเรียนในปีการศึกษา 2559
IMG_5228_resize

IMG_5226_resize

IMG_5225_resize

IMG_5223_resize

IMG_5222_resize

IMG_5213_resize

IMG_5208_resize

IMG_5205_resize

IMG_5198_resize

IMG_5197_resize

IMG_5180_resize

IMG_5179_resize สำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายขยายผล ปี 2559 จำนวน 105 โรงเรียนจำนวน 210 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และมีโรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ได้จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะเป็นโรงเรียนแกนนำในรุ่นแรก