การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมสัมมนา (Symposium) การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนนำร่อง เพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในแต่ละอำเภอ รวม 5 อำเภอ 5 จุด ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2558 และได้เชิญผู้บริหารและตัวแทนครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 75 โรง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับเขตตรวจราชการที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสยายธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1