ดนตรีไทยของโรงเรียนวัดจันทบุรี สพป.สระบุรี เขต 1

688666 60183 662665 จากการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดจันทบุรี  ในด้านเพิ่มเวลารู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย นายประสพศิลป์ ตันติโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียน   จึงได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชน และภาครัฐ โดยการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เช่น งานประเพณีของหมู่บ้าน เป็นต้น