สพม.42 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

10 พฤษภาคม 2559 นายสัญชัย  พวงมาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมศึกษานิเทศก์ สพม42 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ ได้รับความร่วมมือจากทีมงานโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่1 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการและ คุณครู ทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมถอดประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ S__19791915

S__19791914

S__19791906

S__19791894

S__19791892

162053

S__19791922

S__19791926

S__19791918Best Practices