“อนุรักษ์ไทย ใจอาสา” (Heart)ที่โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1

กิจกรรม “อนุรักษ์ไทย  ใจอาสา” (Heart)
ที่โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1

จิตใจ  ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นำพาความคิด  ชีวิต  ให้พบกับสันติสุข  การพัฒนาจิตจึงต้องได้รับการฝึกฝนในรูปแบบ  ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย  ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป  ได้แก่  กิจกรรมเข้าวัด  ฟังธรรม  กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงวัย  ใส่ใสภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้  เทิดพระเกียรติ  กิจกรรมคิดดี  ทำดี   กิจกรรมดนตรีไทย  ไพเราะ  กิจกรรมเสียงจากขลุ่ย กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาจิตใจนักเรียนให้ลด  ละ  เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น  ดำเนินการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเอง  เมื่อจิตใจดีงามแล้วย่อมมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะจิตใจได้รับการฝึกฝนจนเกิดสมาธิและปัญญา

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

  • ครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  และต่อสังคม
  • นักเรียนนั่งสมาธิตอนเที่ยง เข้าวัดฟังธรรมในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  วันสำคัญทางศาสนา  ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน  วัด  และชุมชน
  • ทำขนมไทย ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น  วันแม่  วันพ่อ  วันปีใหม่
  • ฝึกการเล่นดนตรีไทย ได้แก่อังกะลุง  ขลุ่ย  เพื่อฝึกสมาธิ  ความอดทน
  • นักเรียนปฏิบัติและสรุปผลการร่วมกิจกรรม

สรุปผลการจัดกิจกรรม
จากการปฏิบัติกิจกรรม“อนุรักษ์ไทย  ใจอาสา” ทำให้นักเรียนเกิดสมาธิ  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจเรียน  ตั้งใจปฏิบัติ  มีความพร้อมในการเรียนรู้จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งชู  บอกว่าหนูชอบการสวดมนต์และนั่งสมาธิมากค่ะ  เพราะทำให้จิตใจหนูสงบ  ไม่คิดฟุ้งซ่านและได้เรียนอย่างมีสมาธิ
เด็กชายอำพล  ไม่ทุกข์  กล่าวว่าการที่ผมได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่มีอายุมากแล้ว  ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ท่านให้คำอวยพรกลับมามากมาย
เด็กชายปฏิวัติ เจริญมาศ  บอกถึงสาเหตุที่ชอบเป่าขลุ่ยว่าช่วยให้ผมมีสมาธิและตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความอดทน  รับผิดชอบ  รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดนตรีไทยและยังสามารถนำความรู้ในการเป่าขลุ่ยไปแข่งขันกิจกรรมในระดับจังหวัดอีกด้วย
เด็กชายต่อลาภ จันทร์ครบ บอกว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ทำความดี  ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ช่วยให้บรรยากาศร่มรื่น  ช่วยลดโลกร้อน  ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขใจมากครับ