กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 “คอมสร้างสรรค์”

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “คอมสร้างสรรค์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 กิจกรรมนี้เน้นพัฒนาทักษะการปฏิบัติ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ จะให้นักเรียนเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างจินตนาการการออกแบบตกแต่งภาพ จากนั้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง พร้อมนำเสนอผลงานโดยมีครูและเพื่อนร่วมกันประเมินผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในการออกแบบตามจินตนาการ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ (โรงเรียนวัดมูลจินดาราม : ภาพ/พันศักดิ์ เสริฐศิริกุล : ข่าว)

IMG_0652IMG_0660IMG_0659IMG_0658