กิจกรรมลอยกระทงสุขใจ

กิจกรรมลอยกระทงสุขใจ  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนอุตรกิจ  สพป.กระบี่  เป็นกิจกรรมที่จัดในเดือนพฤศจิกายน  2558 รูปแบบกิจกรรมแบบบูรณาการ  4 ฐานการเรียนรู้  ได้แก่  การออกแบบกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม  การประดิษฐ์กระทงตามแบบ  การสร้างจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง  และดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในวันลอยกระทง  จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ใช้ทั้งความคิด  ออกแบบ  สร้างสรรค์ผลงาน  สร้างจิตสำนึกที่ดี 20151111_155142 20151111_154156 20151111_154736 20151125_133740 20151125_134633 20151125_154206 20151125_153328และร่วมสืบสานประเพณีไทย