นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพม.เขต37

นางวิภา อัมระรงค์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.37 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ (Smart Trainer) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในสังกัดสพม.37 จำนวน 9 โรงเรียน พร้อมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่ครู โดยเน้นทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อเนื่องตลอดชีวิต00 135154 135186 135187 135189 135205 135211 135224 135245