โรงเรียนวัดกู่คำ นำเสนอกิจกรรมนโยบาย ศธ.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..

โรงเรียนวัดกู่คำ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการโดย นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ / นายไชยา อินทะเสน และนายอดิสรณ์ ประจันตะเสน ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ นำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของ สพฐ. แนะนำ / นำเสนอกิจกรรมอย่างหลากหลาย แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังภาพปรากฎ…
นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายจำนง โปธาเกี๋ยง นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะครู และนักเรียน ร่วมในการต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดกู่คำ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.
……………………………………
เครดิตภาพโดย…ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายจำนง โปธาเกี๋ยง นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1

2
3
4
5

6

7

8

9