ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 2 “กิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรเบญจรงค์”

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้วยการทำน้ำสมุนไพรเบญจรงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน (4 H) และบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสมัครใจ น้ำสมุนไพรเบญจรงค์ มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ น้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำดอกอัญชัญ  ใบเตย  น้ำตาลทรายขาว น้ำผึ้ง ซึ่งส่วนผสมแต่ละตัวจะให้คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างหลากหลาย โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการ และแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ในขั้นตอนการทำ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้เรียนรู้การจัดการผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดคำนวณต้นทุน การตั้งราคาจำหน่าย การออกแบบผิตภัณฑ์ และการจำหน่าย อีกด้วย8278 (800x600) 8277 (800x600) 8276 (800x600) 8275 (800x600) 8274 (800x600) 8273 (800x450) 8271 (800x450) 8272 (800x450) 8270 (800x450)