คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (ฉบับย่อ)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้สังเคราะห์และสร้างคลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในโครงการ ๓,๘๓๑ โรงเรียน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการโครงการในการเข้าถึงและเลือกเมนูกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนำไปปรับใช้ได้
ตามความสนใจ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนในโครงการ (ฉบับย่อ) ได้จากเว็บไซต์ http://www.innoobec.com/ หรือhttp://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

 

Manual

Manual_School

Manual_School2

Manual_School3