คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้สังเคราะห์และสร้างคลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในโครงการ ๓,๘๓๑ โรงเรียน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนนำร่องในการเข้าถึงและเลือกเมนูกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนำไปปรับใช้ได้ตามความสนใจ

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ http://www.innoobec.com/ หรือhttp://moderateclass.innoobec.com/moderate.php