แบบรายงานผลการติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (สพม.10)

แบบสรุปข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ Smart Trainer โรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา