สรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการลดเวลาเรียน-สพม-35-ภาคเรียนที่-2-ปี-กศ-2558

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง – ลำพูน)

     การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพม.เขต 35 ตั้งแต่เริ่ม จนถึงเดือนมีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ –> สรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการลดเวลาเรียน-สพม-35-ภาคเรียนที่-2-ปี-กศ-2558