การขับเคลื่อน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพม. เขต37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรง  นักเรียนจำนวน 14,841 คน
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การดำเนินงานที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ (Smart Trainer) จัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการดำเนินกิจกรรมแก่โรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน และโรงเรียนคู่ขนาน 4 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นเพิ่มพูนด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีงาม ความมีน้ำใจ  โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา  ได้แก่  ด้านพุทธศึกษา (Head)  ด้านจริยศึกษา (Heart)  ด้านหัตถศึกษา (Hands) ด้านพลศึกษา (Health)  และจัดให้มีการประกวด Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การจัดกิจกรรม symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งผลของการดำเนินกิจกรรม ผู้เรียนมีความสนใจ  มีโอกาสได้รับการศึกษาตามความถนัดของตนเอง และ
มีความสุขในการเรียน  การประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ในปีการศึกษา 2559 จะมีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  31 โรง รวมจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 36 โรง คิดเป็นร้อยละ 78.26