ลพบุรี 1 รับการตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2559

17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สพป.ลพบุรีเขต 1 นำโดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1พร้อมเจ้าหน้าที่ผุ้เกียวข้อง ร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 10 ประการ ตามโครงการ ตรวจราชการปกติงวดที่1/2559 และ การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1/2559 ต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนันต์ ระงับทุกข์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี (ภาคบ่าย ณ รร.บ้านเขาทับควาย)