ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักฯ  (นางสุกัญญา  งามบรรจง) จัดให้มีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานรอบ ๒ เดือน (ก.พ. – มี.ค. ๕๙) และเตรียมการขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย โดยมีท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายนพิเศษ  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร