สถานศึกษาที่ต้องการเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด

สถานศึกษาที่ต้องการเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด โดยผู้รับผิดชอบของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมจากสถานศึกษาต่างๆส่งเข้าสุู่ระบบ ผ่าน ผู้แทนจาก CLUSTER แต่ละ CLUSTER แล้วพิจารณา อนุญาต เผยแพร่ บนเว็บไซต์กลาง ” กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป