โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โดยมี

ผู้อำนวยการนายเลิศธิไกร ภิรมย์ และรองผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับดังกล่าว

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558