คณะติดตามจาก สพฐ.การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามจาก สพฐ. นำโดยดร. ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.นริศว์ ปรารมภ์ ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินฯ สตผ. นางศิริพร สาดยศ สตผ. เข้ามาติดตาม โดยมี นายปรีชา  นาคจำรูญ รอง ผอ. สพม.42 ศึกษานิเทศก์ สมาร์ทเทนเนอร์ ร่วมรับการประเมินและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา และโรงเรียนทุ่งโพพิทยา จ.อุทัยธานี148791148826148829148830148832