92 ดวงใจ ล้านความดี ที่ทุ่งเย็น @ สพป.พะเยา 2

“92 ดวงใจ ล้านความดี” หนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา 2 กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (หมวดที่ 3) กลุ่มกิจกรรมที่ 10  ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยให้นักเรียนซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นนักเรียนชนเผ่าเชื้อชาติม้ง และบางส่วนยังไม่ได้มีสัญชาติไทย ได้ฟังและฝึกร้องเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง และการแสดงความจงรักภักดีด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ จากนั้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย

92 ดวงใจ ล้านความดี1_2144

92 ดวงใจ ล้านความดี1_3143

92 ดวงใจ ล้านความดี1_6930

นายณัฐ  คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมนี้ว่า “หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสาหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทยให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต อุทิศความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และที่สำคัญควรมีสติไตร่ตรองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ป้องกันและระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ดูแลรักษาและรับเอาความเป็นชาติไทยสืบไว้ตลอดไป”

(ภาพ-ภคณภัทร เจริญสุข / ข่าว-ดารารัตน์ เกิดผล ประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)