สพป.น่าน เขต 2 จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราช 60 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 ในการสร้างจิตสำนึกในการรัก และหวงแหน ป่าไม้ น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้หน่วยงานต่างๆ แสวงหารูปแบบ ตลอดจนวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน

ภาพ/ข่าว โดย ผ่องผิว  สุทธิ

IMG_0909

IMG_0905

IMG_0907