สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับการตรวจราชการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย อำเภอน้ำยืน ภาพ/ข่าว ดวงฤทัย ผลดก ประชาสัมพันธ์ สพป.อุบล 5

1 2 3 4

7 8 95 611