ทีมวิจัยโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2

ทีมวิจัยโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำทีมโดย นางระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางสาวกัญญา วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก์ศูนย์การพัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และนางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และโรงเรียนในโครงการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อไม่นานมานี้  ในการนี้มีนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 Smart Trainer ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล12715363_1221226204558523_8861012734552437649_n 6782_1224372254243918_1210623207470465438_n 10632656_1224372214243922_3940443170633082028_n 1450666_1224372324243911_3686840588682120857_n 12729125_1224372404243903_5526585571538454029_n 12745816_1224372360910574_3595662731007427144_n