บรรณาธิการกิจ”แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4H”

ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
ในการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ”แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4H” ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
จาก ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้เกียรติมาแนะนำ ชี้แนะในการปฏิบัติการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.