การจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 4H

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 4H” ระหว่างวันที 29 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน นำทีมโดย ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศจำนวน 60 คน