เปิดโลกพัฒนาผู้เรียน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 8 โรงเรียนนำร่องของ สพม.37 (น่าน-แพร่)

IMG_9416

 

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีโรงเรียนสังกัดสพม.37 จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาครบทั้ง 4H คือ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) และเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

(สุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม/ภาพ-ข่าว)