โครงการประชุมปฏิบัติการคัดกรองและพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่เป็น Best Practice

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 3,831 โรง ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในภาพรวมพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถจัดตารางเรียนกับกิจกรรมสอดคล้องกัน และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจะขยายผลเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2559 จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H สำหรับเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และโรงเรียนทั่วไปนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ต่อไป จึงเห็นควรให้มีการประชุมปฏิบัติการคัดกรองและพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่เป็น Best Practice ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคัดกรองกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H ที่เป็น Best Practice แยกตามระดับชั้น และประเภทของสถานศึกษา
2. เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H สำหรับเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มเติมและโรงเรียนทั่วไป

เป้าหมาย

1. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสมอง (Head) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาจิตใจ (Heart) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ (Health) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3