การคัดเลือก Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) จัดให้มีการคัดเลือก Best Practice กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2559

ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการศึกษาของ สพฐ. กว่า 70 คน มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น คัดกรองกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่เป็น Best Practice จัดทำเป็นต้นฉบับแยกตามระดับชั้น และประเภทของสถานศึกษา เผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

1

2

3

4

5