กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  สพป.อุดรธานี เขต 1  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครบหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ 1.  ด้านพุทธิศึกษา คือความรอบรู้ทางวิชาการ (Head)  2. ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี (Heart) 3. ด้านหัตถศึกษา คือความรู้และทักษะในการทำงาน(Hand)  4. ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง(Health)