คณะวิจัยผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม

คณะวิจัย “การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาวพิมพ์ใจ เมฆฐ์สุขใจ ข้าราชการบำนาญ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล ผอ.รร.บ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปางเขต 1 นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มาติดตามการดำเนินงานและเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลภาคสนาม) การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รายงานกระบวนการบริหารจัดการ ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน
ต่อจากนั้น ติดตามการดำเนินงานและเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้รายงานกระบวนการบริหารจัดการ ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน